English version


Diagnoza Społeczna
Warunki i jakość życia Polaków

Diagnoza Społeczna jest próbą uzupełnienia diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych o kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących te gospodarstwa; jest diagnozą warunków i jakości życia Polaków w ich własnym sprawozdaniu. Za pomocą dwóch odrębnych kwestionariuszy badamy gospodarstwa domowe oraz wszystkich dostępnych ich członków, którzy ukończyli 16 lat.

Projekt uwzględnia w jednym badaniu wszystkie ważne aspekty życia poszczególnych gospodarstw domowych i ich członków - zarówno ekonomiczne (np. dochód, zasobność materialną, oszczędności, kredyty), jak i pozaekonomiczne (np. edukację, leczenie, sposoby radzenia sobie z kłopotami, stres, dobrostan psychiczny, styl życia, zachowania patologiczne, uczestnictwo w kulturze, korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i wiele innych). W tym sensie projekt jest interdyscyplinarny. Odzwierciedla to także skład Rady Monitoringu Społecznego, czyli głównych jego autorów, oraz zespołu zaproszonych przez Radę ekspertów. Tworzą te gremia ekonomiści, demograf, psycholog, socjologowie, specjalista od ubezpieczeń, znawca ekonomiki zdrowia i statystycy.

Zgodnie z pierwotnym zamysłem, badania w ramach Diagnozy Społecznej mają charakter panelowy -- w odstępach kilkuletnich wracamy do tych samych gospodarstw i osób. Pierwszy pomiar odbył się w 2000 r., następny trzy lata później. Kolejne trzy pomiary odbyły się w odstępach dwuletnich. Badanie zawsze prowadzone jest w marcu, co służyć ma wytrąceniu efektu sezonowości. Od roku 2009 ze względu na wielkość próby pomiar przedłużył się do połowy kwietnia.

Wyniki Diagnozy Społecznej pokazują nie tylko dzisiejszy obraz polskiego społeczeństwa, ale pozwalają także śledzić jego zmiany w okresie dziesięciu lat, a uwzględniając wcześniejsze badania na temat jakości życia Polaków (patrz Archiwum) także w dłuższym okresie, niemal od początku procesu transformacji systemowej.

Sposób cytowania plików pobranych z tej strony internetowej:
DIAGNOZA SPOŁECZNA, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.) ([rok]). Diagnoza społeczna [rok]. www.diagnoza.com [dokładna data pobrania]; kwestionariusze: Rada Monitoringu Społecznego ([rok]). Diagnoza społeczna, kwestionariusze [rok]. www.diagnoza.com [dokładna data pobrania]; tablice wynikowe: Rada Monitoringu Społecznego ([rok]). Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych. www.diagnoza.com [dokładna data pobrania];

ARCHIWUM, raport: Czapiński J. (1998). Jakość życia Polaków w czasie zmiany społecznej. www.diagnoza.com [dokładna data pobrania]. kwestionariusze: Czapiński J. (1998). Jakość życia Polaków w czasie zmiany społecznej, kwestionariusze www.diagnoza.com [dokładna data pobrania]; bazy danych: Czapiński J. (1998). Jakość życia Polaków w czasie zmiany społecznej, baza danych www.diagnoza.com [dokładna data pobrania].

Raporty
Kwestionariusze i instrukcje
Raporty tematyczne
Bazy danych 2000-2015
Archiwum (1991-1997)